วัวกลายพันธุ์ ซึ่งเกิดจากการ ขาด Myostatin สารยังยั้งการเจริณเติบโตของกล้ามเนื้อในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วัวกลายพันธุ์เหล่านี้เป็นการทดลองจากประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้ทำการระงับ Myostatin ของเจ้าวัวเหล่านี้เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อที่ผิดแปลกออกไปจากธรรมชาติ และถูกเรียกว่า วัวพันธุ์เลบเยี่ยมบลู
ยีน myostatin อยูในกลุมมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางลบ ตอการสรางกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูก ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของสัตวมีกระดูกสันหลัง ปจจุบันขอมูลเก ี่ ยวกับการควบคุมการสรางกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูก

ที่มา po-kaki-to.com